Een Moment van Reflectie: De Huidige Stand van Zaken bij Reclaimed Voices

Nieuwsberichten

We hebben een periode van stilte in acht genomen als het gaat om onze publieke uitingen. Daar hadden we goede redenen voor. Nu vinden we het belangrijk om een korte toelichting te geven en ons standpunt te delen over enkele kwesties waar vragen over zijn gesteld.

person holding iphone showing social networks folder

Wat er speelt

In januari 2020 faalde de Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen (CGJG) in een poging om de publicatie van het UU-rapport over de behandeling van misbruik te voorkomen door een kort geding aan te spannen. In augustus 2020 was er een hoger beroep tegen de uitspraak in dit kort geding, welke ook door de Jehovah’s Getuigen werd verloren

Sinds het voorjaar van 2020 tot op heden, zijn er verschillende Wob-verzoeken (nu bekend als Woo, Wet Open Overheid) ingediend bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het WODC en de Universiteit Utrecht, met betrekking tot alle informatie, correspondentie en e-mailuitwisselingen gerelateerd aan het onderzoek.

Reclaimed Voices is meerdere keren gevraagd om haar een zienswijze te geven over de openbaarmaking van de correspondentie tussen RV en de overheid. Hieruit bleek dat veel van de informatie openbaar zou worden gemaakt op verzoek van de Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen. Het is voor ons van cruciaal belang om te waarborgen dat hierbij geen vertrouwelijke en privacygevoelige informatie openbaar wordt gemaakt, met name informatie die direct herleidbaar is tot de deelnemers aan het onderzoek.

We weten niet precies waarom de CGJG om de openbaarmaking van deze informatie verzoekt, maar gezien het eerdere kort geding lijkt het erop dat de CGJG zich voorbereidt op verdere juridische stappen. Gezien deze ontwikkelingen vinden wij het verstandig om een minder publieke houding aan te nemen.

Beeldvorming door het bestuur van de CGJG

We zijn ons bewust van hoe het bestuur van de Jehovah’s Getuigen ons ziet. Dit wordt duidelijk gemaakt in een brief die het bestuur aan minister Dekker heeft gestuurd op 9 januari 2020. In deze brief worden we beschuldigd van het maken van ‘ongefundeerde beschuldigingen’ en ‘het zaaien van haat’. We worden bestempeld als ‘ontevreden voormalige leden’, ‘ontevreden ex-Jehovah’s Getuigen’, ‘van wie sommigen mogelijk belang hadden bij vertekende resultaten in het onderzoek’. Volgens het bestuur van de CGJG zouden onze publieke uitingen ‘kunnen neerkomen op haatzaaien tegen Jehovah’s Getuigen’. Ook worden we door hen bestempeld als ‘zelfverklaarde tegenstanders van de overtuigingen en gebruiken van Jehovah’s Getuigen’. Eerder noemde de woordvoerder van de Jehovah’s Getuigen Reclaimed Voices al ‘een schreeuwstichting met een tendentieuze houding’.

Deze opmerkingen lijken bedoeld om de Stichting Reclaimed Voices in diskrediet te brengen en de integriteit van de bestuursleden in twijfel te trekken. Het lijkt erop dat de CGJG een beeld van Reclaimed Voices probeert te schetsen dat overeenkomt met de beschrijving van afvalligen in hun publicaties. Wij betreuren deze beeldvorming, aangezien wij, voor zover binnen onze macht, geen aanleiding hebben gegeven voor een dergelijke perceptie.Deze beeldvorming belemmert het zicht op problemen rond de behandeling van beschuldigingen van seksueel misbruik binnen de gemeenschap. Reclaimed Voices wil bijdragen aan positieve veranderingen.

Deze beeldvorming van de Jehovah’s Getuigen, gecombineerd met het opvragen van informatie via Woo-verzoeken, heeft ons doen besluiten dat het verstandig is om voorlopig terughoudend te zijn met het delen van informatie.

Verschoningsrecht

Zoals verder in de media te lezen is geweest zijn er in 2018 huiszoekingen geweest in diverse koninkrijkszalen, het bijkantoor en in de privéwoningen van ouderlingen. Hierbij zijn diverse documenten en gegevensdragers in beslag genomen. Naar aanleiding van deze huiszoekingen heeft de CGJG rechtszaken gevoerd waarbij zij beargumenteerd hebben dat de in beslag genomen informatie onder het verschoningsrecht valt. Een uitspraak van de Hoge Raad heeft bevestigd dat er situaties kunnen zijn waarbij ouderlingen van Jehovah’s Getuigen verschoningsgerechtigd zijn. Dit betekent dat niet uitgesloten kan zijn dat er onder de in beslag genomen informatie stukken zijn waarvoor verschoningsrecht geldt. 

Een andere rechter heeft vervolgens beoordeeld dat vanwege de hoeveelheid informatie die in beslag genomen was er geen beoordeling kon plaatsvinden over verschoningsrecht en de in beslag genomen informatie teruggegeven moest worden.  

In een recente rechtszaak tegen een pleger van misbruik in Assen is door de advocaat van de verdachte betoogd dat het OM nog steeds informatie zou zitten waarvoor verschoningsrecht geldt. Hij verzocht de verdere rechtsvervolging te staken. De rechter is hierin meegegaan. Het is belangrijk hierbij op te merken dat in deze rechtszaak de CGJG niet direct betrokken is, maar de advocaat van de verdachte maakt gebruik van eerdere uitspraken over verschoningsrecht uit de zaken die de CGJG heeft gevoerd naar aanleiding van de huiszoekingen. 

Volgens de laatste nieuwsberichten die ons bereikt hebben, gaat het OM tegen de beslissing van de rechtbank in hoger beroep. Wij volgen deze zaken met aandacht. Ook hier vinden wij het wijs geen publiekelijke uitlatingen te doen.

Onze houding ten aanzien van acties SAWS

De Stichting Against Watchtower Shunning (SAWS) is een zelfstandige stichting die losstaat van Reclaimed Voices. Wij erkennen dat voor veel mensen de ervaringen met misbruik en de gevolgen van uitsluiting onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Echter, de doelstellingen van Reclaimed Voices zijn altijd gericht geweest op het bevorderen van een veilige en liefdevolle omgeving voor alle kinderen en het ondersteunen van mensen die ervaringen hebben met seksueel misbruik, ook als zij actieve leden zijn van de Jehovah’s Getuigen. Dit betekent dat we onze eigen beslissingen nemen om deze doelen te ondersteunen. Daarom vinden we het passend dat we als stichting niet betrokken zijn bij de acties van SAWS en hiervoor ook geen verantwoordelijkheid dragen.

Natuurlijk is het aan ieder individu om zelf te beslissen of en hoe zij actie willen voeren, en we wensen hen daarbij veel wijsheid toe.

Verlies van Astrid

Met verdriet hebben wij bij Reclaimed Voices kennisgenomen van het overlijden van Astrid van Oorschot. Astrid was een van de initiatiefnemers van het stille protest dat RV in oktober 2018 organiseerde. Wij herinneren ons de woorden die zij uitsprak tijdens dit protest en die zij aan iedereen in de maatschappij heeft willen meegeven: Er zijn

Vanwege haar eigen ervaringen met seksueel misbruik besloot Astrid rust te zoeken in Zweden, waarbij ze het contact over het onderwerp misbruik beperkte. Wij hebben deze beslissing altijd met respect en zorgvuldigheid geëerbiedigd.

Het nieuws van Astrids overlijden hebben wij nooit via een officiële mededeling ontvangen, maar via derden op social media vernomen. Dit is de reden dat wij geen officiële verklaring hebben afgegeven over haar overlijden. Wij vonden het niet gepast om een dergelijk gevoelig bericht te plaatsen op basis van ‘van horen zeggen’, zolang we niets met zekerheid wisten.

Wij wensen haar vrienden en familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.


Persoonlijke situatie van bestuursleden

Meer dan twee jaar geleden kreeg Aswin te maken met een burn-out en depressie. Door aanvullende factoren verloopt het herstel traag. Dit betekent dat zorgvuldig moet worden overwogen waar energie aan wordt besteed en dat overmatige prikkels zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Om deze reden heeft Aswin zich grotendeels onthouden van social media.Frank is momenteel bezig met het afronden van zijn opleiding tot docent, wat momenteel zijn aandacht vereist. Bovendien is Frank ook vader van drie jonge kinderen. Raymond werd in het voorjaar van 2020 geconfronteerd met een aantal fundamentele veranderingen op zijn werk, wat een grote impact op hem heeft gehad. Daarnaast is hij ook begonnen met een opleiding die de nodige aandacht vereist.

Kortom, ook in ons persoonlijke leven worden we geconfronteerd met levensuitdagingen die onze tijd en aandacht vergen.

We staan uiteraard open voor vragen en mensen mogen ons persoonlijk benaderen voor meer uitleg. Echter, als berichten en/of vragen die persoonlijk zijn geplaatst, worden beantwoord met negatieve reacties jegens RV, kost dit veel energie en leidt dit tot ontmoediging.

Vervolg

De afgelopen zes jaar zijn voor iedereen, inclusief de bestuursleden van Reclaimed Voices, intensief en impactvol geweest. We hebben ons volop ingezet om een onderzoek van de grond te krijgen en zijn daarnaast actief betrokken gebleven bij alle ontwikkelingen die daaruit voortkwamen.

Bovendien is er een documentaire geproduceerd waarin Franks ervaringen zijn vastgelegd. Ook hebben we regelmatig contact met de media. In samenwerking met Slachtofferhulp Nederland hebben we bijgedragen aan het aanvullen van informatie op hun website en gezamenlijk een actie op touw gezet.

Momenteel zijn we aan het verkennen welke rol Reclaimed Voices in de toekomst kan spelen. We willen benadrukken dat het werk voor Reclaimed Voices zowel energie-intensief als emotioneel belastend is. Na enkele intensieve jaren zijn we dan ook op zoek naar een betere balans tussen dit werk en ons persoonlijke leven.

Geef een reactie


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.