Donatie

[NEDERLANDS ONDERAAN]
———————————————————————-

DONATE

Reclaimed Voices Foundation wants the right of the child to be respected. Every child, sexually abused or at risk, must feel seen and protected by policy changes within Jehovah’s Witnesses.

The Foundations aims:

·        To break the taboo around sexual abuse;
·        To create awareness in society, both in government, religious organizations, education and health care institutions;
·        To create support for policy change regarding sexual abuse within Jehovah’s Witnesses;
·        To encourage victims ‘ to talk ‘ about the sexual abuse, to report to the police and to seek professional help.

This crowdfunding of € 100,000 is started to cover the initial costs of the Foundation.

The funding will be used for:
·        General costs of the Foundation;
·        Hiring lawyers;
·        Organizing and facilitating support meetings and/or workshops for victims;
·        In-service training of health care workers;
·        Setting up programs for schools to teach children about grooming, to raise awareness about borders, and about what to do in cases of perceived sexual boundary exceeding behavior and sexual abuse; as well as programs to assist schools in improving their signaling function of abuse and creating support for the children;
·        Research: among other things, (promoting and funding of) scientific research on Jehovah’s Witnesses’ worldview and their guidelines around the handling of sexual abuse;
·        Analyzing data from abuse stories that are shared with the Foundation;
·        To issue advise for creating a child-safe environment in (religious) organizations;
·        To cover costs of collaboration with government, politics, civil society organizations and media.

Alternative payment option

You can also donate by banktransfer to NL25INGB0006298265 – R.J. Hintjes in Roermond, reference: RV Donation. If you want to make an anonymous donation please add “anonymous” to your reference.

Your donation is deeply appreciated and helps us to support victims and keep pursuing change.  Donate!

==============================================================================================

NEDERLANDS

DONATIE

De Droom
Elk kind moet veilig kunnen opgroeien binnen het gezin en de religieuze gemeenschap.

Stichting Reclaimed Voices wil dat het recht van het kind gerespecteerd wordt. Elk kind dat seksueel misbruikt is of daar risico op loopt moet zich gezien voelen en bescherming krijgen door beleidsverandering binnen Jehovah’s Getuigen.

De stichting streeft naar:
·        Het taboe rondom seksueel misbruik doorbreken;
·        Bewustwording in de maatschappij creëren, zowel bij de regering, religieuze organisaties, het onderwijs, als bij hulpverlenende instanties;
·        Draagvlak creëren voor beleidsverandering betreffende seksueel misbruik binnen Jehovah’s Getuigen;
·        Slachtoffers aansporen ‘te praten’ over het seksueel misbruik, aangifte bij de politie te doen en professionele hulp te zoeken.

Deze crowdfunding van 100.000 euro is bedoeld om de initiële kosten van de stichting te dekken.

De funding zal gebruikt worden voor:
·        Algemene kosten voor het functioneren van de stichting;
·        Inhuur van advocaten;
·        Het organiseren en faciliteren van lotgenotencontact (denk aan lotgenotendagen en workshops);
·        Het bijscholen van hulpverleners;
·        Het opzetten van programma’s voor onderwijsinstanties om kinderen te leren over grooming, bewustwording over grenzen, en wat te doen bij ervaren seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik; alsmede de scholen te helpen signalering en steun voor de kinderen te verbeteren;
·        Research: o.a. (promoten en financieren van) het doen van wetenschappelijk onderzoek naar het wereldbeeld en de richtlijnen rondom seksueel misbruik binnen Jehovah’s Getuigen;
·        Het analyseren van misbruikverhalen die met de stichting gedeeld worden;
·        Het uitbrengen van adviezen voor het creëren van een kindvriendelijke en -veilige omgeving in (religieuze) organisaties;
·        Samenwerking met overheid, politiek, maatschappelijke organisaties en media.

Alternatieve betaaloptie

Je kunt ook een donatie doen door overmaking op bankrekening  NL25INGB0006298265 t.n.v. R.J. Hintjes in Roermond, o.v.v. RV Donatie. Als je een anonieme gift wilt geven, zet er dan “anoniem” bij.

Je bijdrage wordt zeer gewaardeerd en helpt ons de slachtoffers te steunen en ons in te blijven zetten voor verandering. Doneer hier!